Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Sylvestercross Soest

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: hardloopwedstrijden onder de naam Sylvestercross (Soest).
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: de Stichting Sylvestercross Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer32071601.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die de Organisator sluit.

Artikel 2 Deelname
2.1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Of wanneer in de na-inschrijving het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en ter plekke het inschrijfgeld is voldaan.
2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2.4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
2.4 De deelnemer die zich online heeft (voor) ingeschreven en het inschrijfgeld volledig heeft betaalt kan middels een mailbericht naar de organisatie tot uiterlijk 15 december de inschrijving annuleren en verzoeken het inschrijfgeld onder inhouding van € 2,50 administratiekosten terug te betalen. Wanneer het verzoek na 15 december ontvangen wordt is annulering of restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk.
2.5. Voor de deelname aan de BusinessRun gelden specifieke voorwaarden. Facturatie middels nota op basis van het aantal ingeschreven teams. Voor de BusinessRun gelden specifieke annuleringsvoorwaarden:   
a) Schriftelijke annulering voor 1 december: 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
b) Schriftelijke annulering tussen 15 en 29 december: 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) worden in rekening gebracht.
c) Annulering vanaf 30 december of het niet deelnemen (met het aantal opgegeven teams): dan vindt geen restitutie plaats.
2.6. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
2.7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (of door besluiten van de overheid m.b.t. inperken verspreiding corona bij evenementen) besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Evenement in het volgende jaar. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in het volgende jaar.
2.8 Het startnummer (met chip) wordt niet toegezonden. De deelnemer krijgt na volledige betaling bericht van de Organisator waar en wanneer het afgehaald kan worden. De deelnemer is verantwoordelijk om deze op tijd op te halen. Wanneer het startnummer niet zichtbaar gedragen wordt in het startvak kan deelname worden ontzegt.
2.9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 Deelname aan de Sylvestercross Soest houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19, vrius- en luchtweginfecties. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van enige besmetting naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het Evenement
3.7 De Deelnemer verklaart (door aanwezigheid) op het moment van deelname geen ernstige virus/luchtweginfectie gerelateerde klachten te hebben om besmettingsgevaar.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie (nieuwsbrief) aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van deze informatie door de Organisator waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
De Deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend en akkoord met het Privacy Statement van de Organisator.

Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het “wedstrijdreglement Sylvestercross Soest” dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.